С официального сайта акима ЮКО удалено сообщение о средней зарплате южно-казахстанцев в $2 тысячи

На официальном сайте акима ЮКО удалена информация о среднестатистической зарплате южно-казахстанцев в 300 тыс. тенге (более 2 тыс. долларов).

Вместо нее появилось сообщение «Денежные доходы населения растут».

В новом сообщении в частности сказано, что «…Среднедушевые номинальные денежные доходы населения, по оценке, в январе-октябре 2012 года составили 307432 тенге и увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2011 года на 12,2%. Реальные денежные доходы возросли на 7,4%. Вышеуказанный номинальный денежный доход согласно статданным является суммарным итогом за 10 месяцев текущего года и не отражает месячный денежный доход одного человека. В целом, номинальные денежные доходы населения в октябре 2012 года составили 30469 тенге и увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2011 года на 4%…».

Напомним, в информационном сообщении от 19.12 2013 г. сообщалось, что «Средняя заработная плата в Южно-Казахстанской области составляет 307432 тенге».

С официального сайта акима ЮКО удалено сообщение о средней зарплате южно-казахстанцев в $2 тысячи: 1 комментарий

 1. О?О ?кімі А.И.Мырзахметовты? назарына.
  Шымкент ?-сы,18-м/ауд,79-31,
  «Саят-ЖАН»ЖШС-і,тел/факс:32-36-12, 8-701-
  -225-17-59.
  Арыз
  ??рметті,Ас?ар Исабек?лы бізді сізге хат ар?ылы хабарлап к?мек с?рау?а м?жб?рлеп шешуін таппай ж?рген м?селе себебін т?мендегіше хабарлаймын. «О?О ?кімі Шаруашылы? Бас?армасы»ЖШС-імен «Саят-ЖАН»ЖШС-ні? арасында?ы 2010 жыл?ы келісім шарттар бойынша «Саят-ЖАН»ЖШС-і ?з міндетін келісім шарт бойынша толы? орындап,ат?ар?ан ж?мысымен,тапсыр?ан ??рылыс материалдарына кеткен шы?ынымызбен,адал е?бек а?ымызды б?гінгі к?нге дейін алалмай келеміз.Осы «О?О ?кіміне ?арасты шаруашылы? бас?армасыны?» б?рын?ы басшысы Ж.Бай?онов барлы? ат?арыл?ан ж?мыс бойынша т?леймін деп кепілдік беріп,алая?ты? ?рекетіне т?ртіптік ке?еспен 27.08.2011 жылы ?ата? с?гіс беріліп,артынша сол жерден Шымкент ?-сы,Абай ауданына ?кім болып ауысып кеткетнен со? Шымкент ?-сы,?л-Фараби ауданды? прокуратурасымен тексеріс жасалып Ж.Бай?оновты? ?стінен ?Р 177 бабымен алая?ты? ?рекеті бар деп іс ?оз?алып ?амау?а алынар кезде, «О?О ?кімі аппаратыны? шаруашылы? бас?армасын» бас?арып ж?рген кезде бізден ?олма-?ол ал?ан 9.780.000 те?ге ?аражатты? б?рін т?леймін,?ал?ан ?арыздарды келісім шарттар бойынша О?О ?кімі аппаратыны? шаруашылы? бас?армасы ?ажетіне алын?ан осы себеп бойынша сол ал?ан мекеме жауап береді деп кешірім с?рап,?амау?а алдырмай кешірім беруімізді с?ранып,кешірім бермесек,Ж.Бай?онов ?зіні? ?ш ауданда ?кім болып,?шеуіндеде ?стінен ?Р 177-ші бабымен алая? деп танылып іс ?оз?алып,корррупционерлер тізімінде бар екенін айтып жыларман болып,а?ыры бізден кешірім алалмайтынын біліп,«Со?ыр-Д?улет» деген ла?апты ж?мсап балаларыма ?ауіп т?ндірген со?,істі то?тат?ан едік. Сонан-со? «Со?ыр-Д?улетпен» Ж.Бай?онов ма?ан келіп,Д?улет ма?ан сен, Бай?онов?а тиіспе ол ?зі ал?ан ?арызды шетінен мен ар?ылы т?лейді,міне алды?да Жамбыл алая?ты? ?зі келіп у?де беріп отыр деп бол?ан со?,ары ?арай Жамбыл менен ал?ан 9.780.000те?ге ?аражатты аппаратпен б?ліскенін айтып,?ал?анын келісім шарттар бойынша ?арызды мекеме т?лейді,оны? б?рі мекемені? атына алын?анымен оны? б?рін мен бір ?зім жеген жо?пын,соны? жарымын аппаратта?ы адамдармен б?ліскенін айтып,б?лісте бол?андарды? б?ріні? атында атап берген болатын.Мен,ол кісілерді? атын атап хатта к?рсеткім жо?,себебі,Бай?онов деген алая? айтты екен деп к?пке топыра? шашпай, «О?О ?кімі аппараты шаруашылы? бас?армасы»ЖШС-іні? ?азіргі басшысы на?ыз алая?,еркек аты бол?аны болмаса арнамыстан ж?рдай,т?кк?рмеген к?ргенсіз Х.Нышамбаевты? іс ?рекетін,Сізді? назары?ыз?а ?сынып,алды?ыздан ?туді ж?н к?рдік. Біз Х.Нышамбаев?а сіз бас?арып отыр?ан мекеме «Саят-ЖАН»ЖШС-не ?арыз соны т?ле?із деп бірнеше рет хат ар?ылы,факс ар?ылы ескерткенімізде Х.Нышамбаев,мен ?кімге айттым,жа?ын арада аппарат ?аражат б?леді сол кезде т?лейміз деп хатпенде ауызшада у?де беріп.Ол, бізге сот?а ша?ымданба?ыз,облыс ?кімімен,аппарат к?мекшісі С?кен Омаровичкеде айтпа?ыз деп к?ні кешеге дейін алдап, Ж?мысына барса? таппаймыз,ж?мысында?ылар бір айда бір келеді ,келмесе ендігі айда келеді дейді.?зіне хабарлассам ?кімні? ?асындамын шы?а алмаймын ендігі апта хабарлас,б?л апта ?кіммен ж?ремін деп ?уре сарса??а салып алдаумен келеді.
  Х.Нышамбаевты? «О?О ?кімі аппараты шаруашылы? бас?армасы»ЖШС-іне басшы болып келгелі бері осы бас?арма?а «Сатман-Строй»ЖШС-ін кіргізіп ?ойып есебі жо? жал?ан келісім шарттарды т?зіп істелінбеген ж?мыстарды істелінді ?ылып осы «Сатман-Строй»ЖШС-ні? басшысы Тельман деген туыс?ан інісі ар?ылы ?олма-?ол а?шаны жым?ырыуымен то?тамай, осы «Сатман-Строй» ЖШС-ні? басшысын «О?О ?кімі аппараты шаруашылы? бас?армасы»ЖШС-ні? штатына за?сыз кіргізіп ?ойып,Суленов Гани деген ту?ан ?айнысыны? атына «О?О ?кімі аппараты шаруашылы? бас?армасы»есеп шотынан 19.000.000-нан асы? те?гені ?олма-?ол жым?ырып,оны Берік деген ?ызметкер кіріске ал?ан деп ?а?аз ж?зінде ауа?а іліп ?ой?ан.Ары ?арай осы жылы мамыр айында Ел басы келген кезде аренда?а 18-дана авток?лікті т?улігіне он-онбес мы? те?геге жал?а алды? деп«Сатман-Строй»ЖШС-і ар?ылы ?тірік келісім шарттар жасап,келісім шарт бойынша ?р машина?а т?улігіне 300-350 мы? те?ге т?ледік деп милионда?ан ?аражатты ?алтасына басып отыр. Біз осы былы?ыны? б?рін біліп, хат ар?ылы Сізге жолдаймыз дегенімізді Х.Нышанбаев есітіп, ма?ан хабарласып барлы? ?арызды осы жылды? маусым айынан бастап т?леймін деп келісім шарт т?зіп, Я?ни,облыс ?кімі,сізге ж?не прокуратурамен ?йымдас?ан ?ылмыс?а ?арсы мекемеге жазбауымызды с?ранып, егерде прокуратура?а жазса? «О?О ?кімі аппараты шаруашылы? бас?армасы»ЖШС-інен ?ш жылдан бері ж?з-деген миллион те?гені «Сатман-Строй»ЖШС-і басшысы Х.Нышамбаевті? ?з штатында?ы ?ызметші інісі Тельман ар?ылы Х.Нышамбаев, ?зімен бірге келген сыбайластары А.Т?РЕБЕКОВ орынбасары, бас есепшісі С.О?ЛАСЫНОВ,есепшіні? к?мекшісі Д.?АЛЫМБЕТОВ,за?гер С.ТУРТАЕВ алтауыны? ?олды ?ылып талан-тараж жасап отыр?ан ?ылмысы ашылса ?амалатынын айтып, мен келісімге келмесем асылып ?лемін бала ша?амды айаса? етті деп,?йіме ?айта-?айта келіп ?арызды? б?рін т?леуге у?де беріп, т?лем келісімін т?зіп,т?леймін деп ант су ішіп, ?азір у?десін орындамай с?зінен айнып,теке ??сап секіріп тайра?дап, мен ?пайымды т?гелдеп алдым,енді ма?ан десе? ХОЗУ ?ртеніп кетсін,?кімге кірсе? кіре бер,?кімі? ма?ан не істейді деп к?шейіп, берген уадесінен айнып.Мен,са?ан аламай ж?рген ?арызы?ды т?леймін,сол т?лейтін сомманы? 25% ма?ан бересі? деп,б?л «алая?ты?» к?шейіп айт?ан с?здеріне ?ара?анда,мені аппаратта Байеке? ?ор?айды,мені ж?мыс?а ?абылдайтында,босататында Байеке? дейді,ал,«Н?рОтан» ХДП-ны? орынбасары Б.Байбек жа?ын досым, ?кім, мені алып тастап, М?хтар деген досын мені? орныма та?айындама?шы еді , Б.Байбек досым звандап ?кімі?ді орнына ?ойып ?ой?ан , ал,енді ?кімі?е барабер ?олынан не келер екен? кім жемей, кім тонамай жат?ан ХОЗУ деп бекіріп,секіріп ж?р.
  Мейлі,кім жеп ,кім тонап жат?анын Облыс ?кімдігі ?здері айыра жатар.
  Сонда ?алай бол?аны? ??рылтайшысы О?О ?кімі болып табылатын, «О?О ?кімі аппараты шаруашылы? бас?армасы»ЖШС-і к?сіпкерді тонап жатса кім араша т?сер екен ?з мекемелерімен к?сіпкерді тонап басшылары ауысып біріне-бірі сілтеп ж?ре берсе не бол?аны.Жазылма?ан м?селе к?п оны? б?рін ?абылдауы?ыз?а жазылса? деген ойымыз бар,уахыты?ыз болып с?ті т?сіп ?абылдаса?ыз сол кезде к?п м?н-жайды айтармын.
  ??рметті , Ас?ар Исабек?лы, «Саят-ЖАН»ЖШС-ні? сізден с?ранары: «О?О ?кімі аппараты шаруашылы? бас?армасында?ы» Ж.Бай?онов деген алая?ты? алдауына т?сіп, т?рт келісім шарт бойынша,?ш жылдан асы? алалмай ж?рген 35.399.782 те?ге е?бек а?ымызды алу?а ы?пал жасап, «О?О ?кімі аппараты шаруашылы? бас?армасында» басшы?а лайы?сыз,т?кк?рмеген,«К?РГЕНІ ЖА?СЫ-К?РГЕНІН ІСТЕЙДІ,К?РГЕНІ ЖО?-БІЛГЕНІН ІСТЕЙДІ» дегендей тілімен ора? орып,сол мекемені? нанын жеп,сол мекемеге келгелі бері адам болып,б?йірі томпайып, енді ма?ан десе? ХОЗУ ?ртеніп кетсін деп «суын ішкен ??ды??а т?кіріп» білгенін істеп ж?рген арсыз «?арабет» Х.Нышамбаевты ж?не жо?арыда аты атал?ан Х.Нышамбаевты? жем?ор алая? тобын ба?ылауы?ыз?а алып,?ата? за?ды жаза ?олдануы?ызды с?ранамын.
  «Саят-ЖАН» ЖШС-ні?
  басшысы Айнабеков.Н.С.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Я не робот.